Uprawnienia Związków Zawodowych

Związki Zawodowe mają prawo reprezentowania praw i  interesów pracowniczych. Osoba zatrudniona i zatrudniająca jest zobligowana do respektowania zasad z zakresu prawa pracy. Normy prawne z zakresu kodeksu pracy można modyfikować pod warunkiem, że są to zmiany korzystne dla pracownika. W zakładach pracy, w których działają związki zawodowe, pracodawca ma obowiązek współpracować ze związkami zawodowymi odnośnie warunków pracy i płacy jak też w innych zagadnieniach związanych z prawem pracy. 

 Organizacjom związkowym przysługuje prawo między innymi do: – prowadzenia negocjacji zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień określonych w przepisach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika; – uzgadniania warunków pracy i płacy; – nadzoru prawa pracy oraz uczestniczenia w kontroli nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y OGÓLNOPOLSKIEGO NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
          EGZEMPLARZ   BEZPŁATNY    NR1/1 • listopad 2019 


Wszelkie przepisy Kodeksu Pracy czy innych źródeł prawa pracy, zastąpione na korzyść pracownika i ujęte w postanowieniach umów tworzących stosunek pracy, są ważne i prawnie w całości wiążą obie strony umowy.   
 SPÓR ZBIOROWY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH I W CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH (w byłych domach dziecka).
 Pracownicy zatrudnieni w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od dłuższego czasu czują się zapomniani przez Zarząd Powiatu Stargard. jak również rewaloryzacji wynagrodzenia Pracownicy postanowili się upomnieć o swoje wynagrodzenie za pracę, które to wynagrodzenie nie jest adekwatne do wykonywanej pracy i zadań jakie są na nich nałożone.  Mając na uwadze, że od 1 stycznia 2020 r. najniższe wynagrodzenie ma wynosić 2600 zł brutto to w ich zakładach pracy praca będzie wykonywana na zasadach równych wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oprócz kadry kierowniczej będą otrzymywali jednakowe wynagrodzenia, tzn., że w ich zakładzie pracy będzie funkcjonował prawdziwy socjalizm. W związku z tym pracownicy zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nich spoczywa z tytułu wykonywanych prac, pracownicy wreszcie postanowili upomnieć się o swoje prawa do adekwatnych wynagrodzeń za wykonywaną pracę. Pracownicy widząc bierną postawę zarządu powiatu odnośnie ich sytuacji finansowej postanowili zwrócić się do naszego związku o reprezentowanie ich wobec pracodawcy odnośnie podwyżki wynagrodzeń.  Związek nasz zdając sobie sprawę, że pracownicy zatrudnieni w COPOW i POW mają rację odnośnie ich niskich wynagrodzeń za odpowiedzialną i bardzo wyczerpującą pracę na rzecz dzieci zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o podniesienie dla nich wynagrodzeń. Związek zawodowy otrzymał odpowiedź, że pracodawca nie ma możliwości finansowych podniesienia wynagrodzeń, ponieważ budżet pracodawcy jest uzależniony od organu prowadzącego jakim jest Powiat Stargard.   Związek zawodowy NSZZ Solidarność widząc, że nasz związek podjął już odpowiednie kroki odnośnie podwyżek wynagrodzeń postanowił również przystąpić razem z nami do sporu zbiorowego. Obecnie związki wspólnie podjęły odpowiednie kroki prawne odnośnie podniesienia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w COPOW i POW. Związki zawodowe widząc anomalia jakie nastąpią od dnia 1 stycznia 2020 r. odnośnie wynagrodzeń pracowników aby unormować obecną sytuację, wspólnie wystosowali pismo do Zarządu Powiatu Stargard o podjęcie rozmów w sprawie zawarcia dla tych pracowników Ponadzakłądowego Układu Zbiorowego Pracy.   

Pierwsze spotkanie odbyło się 23.10.2019 r. w siedzibie Powiatu Stargard. Związki Zawodowe zwróciły się do Zarządu Powiatu o przedstawienie na następnym spotkaniu dokumentacji odnośnie środków finansowych przeznaczonych na rok 2017/2019. Na drugim spotkani w dniu 6.11.2019 r. przedstawiciel zarządu powiatu –wicestarosta – pani Joanna Tomczak nie była przygotowana do rozmów. Wicestarosta przedstawiła jedynie ustnie swoje założenia regulacji płac w wysokości 250 zł brutto i to nie dla każdego pracownika. Związki zawodowe widząc, że pani wicestarosta nie jest przygotowana merytorycznie do rozmów jak również nie przedstawiła związkom zawodowym odpowiednich dokumentów ustalonych na spotkaniu w dniu 23.10.2019 r. Związki zawodowe wspólnie postanowiły dać czas na przesłanie odpowiedniej dokumentacji  jakie związki zawodowe wniosły na pierwszym spotkaniu oraz dokumenty związane z założeniami i z wypowiedzią pani wicestarosty do dnia 8.11.2019 r. jak również ustalono data kolejnego spotkania na dzień 29.11.2019 r. Jeżeli Zarząd Powiatu w dalszym ciągu będzie opóźniał rozmowy odnośnie zawarcia Ponadzakłądowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników COPOW i POW, związki zawodowe zaznaczyły, że wejdą w spór zbiorowy z Zarządem Powiatu. O dalszych krokach w tej sprawie powiadomimy w późniejszym terminie.  

Opinia Przewodniczącego na temat strajku nauczycieli. 

Co sądzi pan o strajku nauczycieli. Uważam, że strajk nauczycieli był potrzebny. Zmiany jakie Minister Zalewska wprowadziła Rozporządzeniem kryteria obowiązków do oceny nauczycieli bez żadnych konsultacji ze związkami zawodowymi spowodowały słuszny bunt nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli czyli wynagrodzenie zasadnicze nie jest adekwatne do ich obowiązków. Nauczyciel jak by miał wywiązać się ze wszystkich obowiązków, stałby się niewolnikiem chodź i tak już był. Dlaczego Pan tak sądzi. 

Pani Minister Zalewska w wywiadzie do społeczności w kraju przedstawiła wyolbrzymioną kwotę wynagrodzenia przedstawiając, że nauczyciel zarabia 5 tysięcy 300 złotych, co było  i jest nie prawdą.  Ponieważ nauczyciel dyplomowany po kilku fakultetach i po 15 latach pracy miał wówczas podstawy wynagrodzenia około 3 tysięcy 90 złotych brutto plus za wychowawstwo 150 złotych brutto i to nie każdy bo jak zaznaczyłem za wychowawstwo, a nie każdy nauczyciel jest wychowawcą klasy, do tego otrzymywał dodatek stażowy w zależności od przepracowanych lat pracy jednak nie wyższy jak 20 % podstawy wynagrodzenia. Takie wynagrodzenie otrzymywał nauczyciel dyplomowany, natomiast nauczyciel mianowany 2 tysiąc 600 złotych, nauczyciele kontraktowi, stażyści adekwatnie niższe tzn; około 2 tysięcy złotych. Czy uważa Pan, że to mało gdy pensum nauczyciela wynosi 18 godzin tygodniowo. Każdy mówi że nauczyciel mało pracuje bo 18 godzin tygodniowo. A tak to nie jest, nauczyciel przychodzi do pracy na przykład rano na dwie trzy godziny ma później okienko   czyli niema lekcji i jest w dyspozycji Dyrektora Szkoły ale niema za ten czas płacone, następnie znów po tak zwanym okienku pracuje dalej to znaczy ma przerywany czas pracy. Ponadto każdy nauczyciel musi brać udział w zebraniach Rad Pedagogicznych, w zebraniach  z rodzicami,  sprawdzać wypracowania uczniów w większości  w domu, wyjeżdżać z dziećmi na wycieczki, wypełniać dzienniki lekcyjne korzystając z komputera w większości w domu, koszty jego pracy rosną kosztem rodziny to znaczy czasem rodziny, który powinien poświęcić rodzinie i dodatkowo koszty komputera i prądu i za to wszystko nie ma zapłacone. Jakby jeszcze do tego dodać, że ubranie własne nauczyciela przy różnych czynnościach ulega zabrudzeniu i za to koszty też ponosi nauczyciel.   Każdy oceniając pracę nauczyciela nie bierze tego wszystkiego pod uwagę tylko patrzy ze swojego punktu widzenia uważając że nauka jest bezpłatna, bo i tak jest ale czemu za to ma ponosić koszty nauczyciel przecież on tylko jest pracownikiem. Mówią, że praca nauczyciela jest misją  ja uważam inaczej jak to mówią to ksiądz wykonuje swoją pracę jako misję i zbiera na tacę, to może czas przed Szkołą postawić też dużą puszkę i zbierać na tacę.  Jak tak dalej będzie to przy takich warunkach pracy i wynagrodzenia niedługo nie będzie miał kto uczyć bo jak można zauważyć praca nauczyciela w większości jest  pracą na zasadzie wolontariatu bez zgody nauczyciela i trzeba by zadać pytanie czy   nauczyciel nie jest zakładnikiem (niewolnikiem) swojej pracy kosztem rodziny.  

No dobrze ale jak to Pan powiedział, że nauczyciel nie zarabia tyle jak powiedziała Pani Minister Zalewska. Dobre pytanie i tu dochodzimy do paranoi  wynagrodzenia dla nauczycieli. Jak to do Parodii. A tak to, Tak jak to mówiła Pani Zalewska, że nauczyciel zarabia 5 tysięcy 300 złotych, a nawet 6 tysięcy.  Miasto, Gmina czy Powiat takie pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli otrzymują, ale takich pieniędzy nie otrzymuje Dyrektor Szkoły który jak to mówią jest pracodawcą i jest samodzielny  i to też jest nie prawdą ponieważ tak naprawdę pracodawcą w zależności do jakiego samorządu Szkoła należy jest Gmina, Miasto i Powiat, którzy podchodzą w ten sposób, a mianowicie uśrednienia wynagrodzenia dla nauczyciela. Co to znaczy uśrednienie. Wynagrodzenie  nauczyciela zatrudnionego w danej Szkole  nie wynika z kwoty o jakiej mówiła Pani Zalewska, a wynika, no właśnie i tu dochodzimy do sedna. Uśrednienie wynagrodzenia nauczyciela wynika ze średniej wynagrodzenia nauczyciela w danej Gminie, Mieście czy Powiecie nie wynika to ze średniego wynagrodzenia w danej Szkole. Jak to, nie rozumiem. Właśnie nauczyciele w większości też nie rozumieją. Moim zdaniem to dany samorząd decyduje czy w danej Szkole podległej samorządowi ta średnia wynagrodzenia będzie przypadała dla wszystkich tam zatrudnionych nauczycieli czy też nie. Dyrektor w danej szkole jak by się wydawało że jest samodzielny to tak nie jest, jest uzależniony od decyzji Zarządu danego samorządu. To Zarząd danego samorządu ma wpływ ile etatów w danej szkole przyzna dyrektorowi, ponieważ uważa się tak, że najtańszym pracownikiem jest nauczyciel pracujący w danej Szkole w godzinach ponadwymiarowych. Jak to najtańszym. A no właśnie jak wcześniej wspomniałem, że na etat nauczyciela np.; dyplomowanego przypada 5 tysięcy 300 złotych, a nauczyciel dyplomowany za swoją pracę w godzinach swojej podstawowej pracy otrzymuje brutto przyjmijmy ze wszystkim 5 tysięcy złotych, to pozostaje jeszcze 1 tysiąc 300 złotych i te 1 tysiąc 300 złotych które i tak nauczycielowi się należy w uśrednieniu wynagrodzenia rocznego x 12 miesięcy co wynosi 15 tysięcy 600 złotych, to nauczyciel jeden przez drugiego walczy o godziny ponadwymiarowe nie zdając sobie z tego sprawy, że pracując w  godzinach ponadwymiarowych pracuje za darmo ponieważ jakby nie pracował żaden nauczyciel w godzinach ponadwymiarowych to otrzymałby na koniec roku dodatkowe wynagrodzenie wynikające z uśrednienia wynagrodzenia jakie należy się nauczycielowi w ramach średniego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na jeden etat. Dlatego jak wcześniej wspomniałem, że najtańszy nauczyciel to jest nauczyciel pracujący za swoje należne mu średnie roczne wynagrodzenie kosztem swojego czasu i kosztem rodziny. Nauczyciel nie zdaje sobie również sprawy, że obojętnie jaki Rząd widząc, że nauczyciel za swoje pieniądze pracuje w godzinach ponadwymiarowych, zwiększy mu pensum zachowując to wynagrodzenie które obowiązuje to znaczy na przykład na dzień dzisiejszy przyjmijmy średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego 6 tysięcy złotych. Każdy Dyrektor Szkoły wie, że wszystkie godziny ponadwymiarowe powinien w arkuszu na dany rok szkolny ująć w rubryce wakat, to tego nie robi. Nie mówię że robi to specjalnie ponieważ jak wspomniałem Dyrektor szkoły jak to dumnie się nazywa nie jest samodzielny, zależny jest o Zarządu danego samorządu do jakiego dana szkoła należy. Żeby zrozumieć to wszystko to trzeba naprawdę zapoznać się dokładnie z Kartą Nauczyciela która w większości szkodzi pracy nauczyciela. Moim zdaniem Karta Nauczyciela powinna iść do lamusa jest wymysłem jeszcze czasów PRL. Każdy Rząd jak słyszymy odcina się od czasów Rządów PRL, lecz to co mu jest wygodne, ale nie jest dobre dla danej grupy społecznej utrzymuje. Muszę jeszcze dodać,  że średnie wynagrodzenie dla nauczyciela jest wykorzystywane przez dyrektorów różnych Szkół za zgodą samorządów do podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli deficytowych którzy jako specjaliści (inżynierowie) nie zatrudnią się do pracy jako nauczyciel za takie pobory, więc tym specjalistą w ramach średnich wynagrodzeń daje się dodatkowe pieniądze kosztem średnich wynagrodzeń innych nauczycieli i tu właśnie jest paradoks wzięty z PRL-u.  utrzymując średnie wynagrodzenie roczne na etat nauczyciela na które to w większości wpływ mają Kuratorium Oświaty i Samorządy ponieważ akceptują godziny ponadwymiarowe ujęte w  arkuszu organizacyjnym pracy (grafiku pracy) na dany rok szkolny. Dziwi mnie tylko jeden fakt dlaczego Państwowa Inspekcja pracy nie reaguje na takie łamanie praw nauczyciela, przecież arkusz organizacyjny na dany rok jest niczym innym jak grafik czasu pracy w normalnym zakładzie pracy. Pracodawca jakby w grafiku godzin pracy na dany miesiąc ujął w nim nadgodziny zostałby ukarany przez PiP, a Dyrektor Szkoły w grafiku jakim jest arkusz organizacyjny pracy nauczyciela z góry zakłada i umieszcza w arkuszu godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela. Jak można zauważyć paradoks karty Nauczyciela. Jest jeszcze więcej anomalii jakie wynikają z Karty Nauczyciela, które działają na niekorzyść nauczyciela, ale to może opiszemy w innym Biuletynie.                                 Większość zmian dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 to wynik strajku nauczycieli Zmiany w Karcie Nauczyciela  weszły w życie 1 września 2019 r.

1. Wzrost średniego wynagrodzenia zasadniczego 2. „Dodatek na start” – nowe świadczenie dla nauczyciela stażysty 3. Dodatek funkcyjny dla wychowawców klas 4. Dodatek dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym 5. Zmiana zasad uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 6. Powrót oceny dorobku zawodowego za okres stażu 7. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 8. Zmiana dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego 9. Cztery przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego 10. Ocena pracy nauczyciela na zasadach obowiązujących do 1 września 2018 r. 11. Limit umów na czas określony 12. Nowy czas trwania umowy o pracę doradcy metodycznego 13. Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu 14. Pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego 15. Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli
ad.1 Ustawa zmieniająca ustawę – Karta Nauczyciela przewiduje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2019 r. przedstawia tabela.
  

Poziom wykształcenia
Stopnie awansu zawodowego nauczyciel
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
 
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 782 (to wzrost o 244 zł brutto)
2 862 (to wzrost o 244 zł brutto)
3 250 (to wzrost o 244 zł brutto)
3 817 (to wzrost  o 244 zł  brutto)
 
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
2 466, 2 509, 2 832, 3 324
 
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie
2 444, 2 466, 2 486, 2 905


Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego oznacza również zmianę wysokości:
dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,  dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki),  odprawy emerytalno-rentowej, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę.


 
Wyższe wynagrodzenie będzie wypłacone do 30 września 2019 r., z wyrównaniem od początku roku szkolnego 2019/2020. ad. 2 Nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 zł. Dodatek ten ma być wypłacany do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Dodatku nie będzie wliczać do średnich wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym, że staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 został skrócony do 12 miesięcy, nauczyciele, którzy otworzyli staż w tym roku szkolnym nie otrzymają tego świadczenia. Prawo do dodatku „na start” jest ściśle powiązane z realizacją stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel otrzymuje ten jednorazowy dodatek, w wysokości 1.000 zł, w terminie do 30 września roku, w którym rozpoczął staż. Prawo do dodatku jest ograniczone do podstawowego miejsca pracy, a nauczyciel może go otrzymać tylko jeden raz w okresie całego zatrudnienia. Dodatek w wysokości 1.000 zł otrzymają także nauczyciele zatrudnieni na zastępstwo, pod warunkiem, że będzie realizował staż tj. nie złoży wniosku o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym. Jeżeli nauczyciel stażysta zatrudniony na zastępstwo rozpocznie staż na stopień nauczyciela kontraktowego, otrzyma dodatek na start.

ad. 3 Obecnie wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawców klas określają organy prowadzące w drodze regulaminu o którym mowa w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Od 1 września 2019 r. wysokość tego dodatku nie będzie mogła być niższa niż 300 zł. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły podwyższyć wysokość dodatku dla wychowawców, ale nie będą mogły go obniżyć.

ad.4 Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wysokości dodatku za wychowawstwo nie obejmą nauczycieli opiekujących się oddziałami w przedszkolu. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli.Jak stanowi projekt, od 1 września 2019 r. rozróżnione będzie stanowisko wychowawcy klasy i nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. W konsekwencji, nauczyciele opiekujący się oddziałem w przedszkolu będą mieli prawo do dodatku funkcyjnego, jednakże jego wysokość określi organ prowadzący w regulaminie na dowolnym poziomie (bez gwarancji kwoty minimalnej 300 zł).ad.5 Staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie trwać 9 miesięcy. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego. Ponadto, nowelizacja Karty Nauczyciela przywraca komisję kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego, w której skład wejdzie:
1. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 2. Przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy; 3. Opiekun stażu.


ad. 6. Od 1 września 2019 r. nauczyciele stażyści będą otrzymywać ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Ocena ta ma być ustalana w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Do tego okresu mają być jednak wliczane okresy ferii szkolnych i nieobecności nauczyciela. Ocena będzie mogła być pozytywna lub negatywna, musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania Dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela, dyrektor będzie miał obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców.

ad.7. Od 1 września 2019 r.:  nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat,  nauczyciel mianowany będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Uchylono również przepis, który umożliwiał wcześniejsze otwarcie stażu w przypadku legitymowania się wyróżniającą oceną pracy. Powyższe terminy będą zatem obowiązywały wszystkich nauczycieli, niezależnie od posiadanej oceny pracy.


 ad.8. Zmianie ulegnie także ścieżka awansu zawodowego nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora. Stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektor będzie mógł uzyskać już po 4 latach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela legitymującego się tytułem naukowym doktora po 3 latach. Awans z dyrektorskiej ścieżki możliwy będzie już przy bardzo dobrej ocenie pracy. Istotne znaczenie będzie miało to, czy dyrektor posiada tytuł naukowy doktora:
 Dyrektor bez stopnia naukowego doktora Dyrektor ze stopniem naukowym doktora Nieprzerwany okres pracy na stanowisku dyrektora 3 lata 2 lata Ocena pracy Bardzo dobra Bardzo dobra Okres przerwy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego 4 lata 3 lata


 
ad. 9. Przepis przejściowy 1.W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy. Po jego zakończeniu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2019 r. (art. 9 ustawy z 13 czerwca 2019 r.). Przepis przejściowy 2. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 10 ustawy z 13 czerwca 2019 r.). Przepis przejściowy 3. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 11 ustawy z 13 czerwca 2019 r.). Przepis przejściowy 4.W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu całego stażu (art. 11 ustawy z 13 czerwca 2019 r.).

ad. 10. Od 1 września 2019 r. dyrektor będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela (z wyjątkiem nauczyciela stażysty)z własnej inicjatywy lub na wniosek: nauczyciela,  organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty),  organu prowadzącego, rady szkoły,  rady rodziców.
Oceny będzie można dokonać w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. Nowelizacja Karty Nauczyciela znosi obligatoryjność dokonywania oceny pracy nauczycieli co pięć lat. Co ważne, zrezygnowano z określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela. Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana na podstawie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i będzie dotyczyła stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe.
 
Ocena dyrektora szkoły będzie natomiast dotyczyła realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 7 Karty Nauczyciela oraz w art. 68 ust. 1 oraz ust. 5-6 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli dyrektor prowadzi także zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ocena uwzględni także kryteria przewidziane dla nauczycieli.

ad. 11. Do Karty Nauczyciela wprowadzono przepis ograniczający dopuszczalny okres zatrudniania nauczycieli na czas określony do 36 miesięcy. Limit będzie obejmował zarówno czas trwania jednej umowy, jak i łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawartych między tymi samymi stronami, jeżeli umowy były zawierane na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczy 3 miesięcy. Ustawodawca nie przewidział jednak limitu liczby zawieranych umów o pracę. Co więcej, limit nie będzie obowiązywał:
1) umów zawartych na zastępstwo. 2) umów zawartych z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela),w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Do okresu 36 miesięcy wliczane będą okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych począwszy od dnia 1 września 2019 r. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie terminowych umów o pracę przekroczy 36 miesięcy, to z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształci się:
1) w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania lub w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (przypadku niespełniania warunków, które musi spełniać nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania).


ad12. Do Karty Nauczyciela wprowadzano nową regulację dotyczącą zatrudniania nauczyciela realizującego zadania doradcy metodycznego w placówce doskonalenia nauczycieli. Stosunek pracy takiego nauczyciela będzie nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący okres, na który powierzone zostały zadania doradcy metodycznego.


ad.13. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych będzie określał organ prowadzący. Karta Nauczyciela, w brzmieniu od 1  września 2019 r., zawiera jednak zastrzeżenie, że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin zajęć tygodniowo.

ad.14. Organ prowadzący określi wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze. Oznacza to ujednolicenie pensum nauczycieli pracujących tzw. grupach mieszanych. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin tygodniowo.

ad.15. Już od 1 września 2019 r. dyrektor nie będzie mógł wymierzyć kary porządkowej nauczycielowi, który dopuścił się czynów związanych m.in. z niezapewnieniem uczniom bezpieczeństwa czy naruszenia jego godności osobistej lub nietykalności cielesnej. Wobec nauczyciela, który dopuścił się poważnego uchybienia naruszającego prawa dziecka wszczynane będzie postępowanie dyscyplinarne. O czynie podlegającym odpowiedzialności dyscyplinarnej dyrektor będzie musiał zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu. Ponadto przepisy nie będą wykluczały możliwości prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, jeżeli za popełniony czyn nauczyciel został już wcześniej ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, jeżeli czyn ten narusza prawa i dobro dziecka. Wcześniejsze nałożenie kary porządkowej nie będzie podstawą do uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ważną zmianą jest również rozszerzenie katalogu sytuacji, w których nie dochodzi do przedawnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela. Od 1 września 2019 r. postępowanie dyscyplinarne będzie mogło być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka. Opracowanie:Marta Wysocka

 Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287).  Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
 
 AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2020:

OBECNIE SPÓR ZBIOROWY ODNOŚNIE DOMÓW DZIECKA DOTYCZĄCY ZAWARCIA UKŁADU PONADZAKŁADOWEGO ZOSTAŁ ZAWIESZONY NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19

WYDAWCA:  Zarząd Regionu Zachodniopomorski          

               ONZZ Solidarność’80 Stargard.           E-mail: biuro@onzzsolidarnosc80.pl

Categories:

Tags:

Comments are closed