§11

Członek Związku ma prawo:

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku
 2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz
 3. uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych delegatów
 4. korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich w razie ich naruszenia przez zakład pracy lub administrację państwową: w przypadkach tych Związek zobowiązany jest do stosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkiem włącznie. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku.
 5. otrzymać zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny; w przypadku zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje rodzina
 6. otrzymać ze Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej, oraz w oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy określa walne zebranie właściwego szczebla Związku.
 7. korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz obiektów kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku.
 8. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli
 9. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku.
 10. brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§12

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku
 2. Brać udział w życiu związkowym
 3. Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.
 4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi pracowniczej
 5. Regularnie płacić składki członkowskie które wynoszą:
  1. od pracujących członków związku 1% od wynagrodzenia brutto,
  2. od emerytów i rencistów 0,5% od wynagrodzenia brutto
  3. od osób bezrobotnych lub przebywających na urlopach bezpłatnych 0%

§13

 1. Członek związku nie powinien należeć do innego związku zawodowego.
 2. Osoby funkcyjne związku wszystkich szczebli nie mogą pełnić funkcji w partiach politycznych.
 3. Przez osoby funkcyjne Związku rozumieć należy Przewodniczących i Wiceprzewodniczących.

§14

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej.

§15

 1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
  1. wystąpienia ze Związku,
  2. wykluczenia, na podstawie uchwały właściwych władz,
  3. zgonu
 2. Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, właściwa organizacja zakładowa /międzyzakładowa /może ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnych przypadkach pozbawieniem członkostwa. Zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania Delegatów (członków) zebrania organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub wydziałowej.
 3. Od każdej uchwały władz związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do wyższej instancji tego samego rodzaju w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§16

Komisje zakładowe, międzyzakładowe prowadzą ewidencję członków i wydają legitymacje członkowskie według wzoru ustalonego przez Komisję Krajową.