§17

 1. Władzami ogólnozwiązkowymi są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. Komisja Krajowa,
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
 2. Komisja Krajowa oraz Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem nadrzędnym dla odpowiednich struktur niższego szczebla.
 3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 5 lata.
 4. Kadencja wszystkich władz związku trwa do końca kadencji Komisji Krajowej.

§18

 1. Do kompetencji Zjazdu należy:
  1. uchwalanie zmian statutu,
  2. uchwalanie ogólnego programu działania Związku,
  3. podejmowanie uchwał finansowych,
  4. uchwalenie składki członkowskiej.
  5. wybór przewodniczącego Komisji Krajowej
  6. wybór członków Komisji Krajowej zgodnie z postanowieniami § 19 ust 4 statutu Związku.
  7. wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
  8. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej
  9. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie zarządowi absolutorium.
  10. podjęcie uchwały o rozwiązywaniu związku i likwidacji jego majątku.
 2. Zjazd zbiera się na sesję zwyczajną co najmniej raz w roku. Zwołuje go Komisja Krajowa.
 3. W Na wniosek co najmniej 1/3 zarządów regionalnych, 1/5 delegatów na Zjazd lub Krajowej Komisji Rewizyjnej , Komisja Krajowa obowiązana jest zwołać nadzwyczajną sesję Zjazdu w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu przez Komisję Krajową w tym terminie – zwołuje go Krajowa Komisja Rewizyjna w terminie 1 miesiąca po upływie terminu wyznaczonego Komisji Krajowej.
 4. W zjeździe biorą udział delegaci organizacji regionalnych Związku wybrani na regionalnych walnych zebraniach. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów z poszczególnych organizacji regionalnych ustala Komisja Krajowa proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych regionach, zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
 5. Do ważności uchwał Zjazdu niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby delegatów. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów.
 6. Przy uchwałach o rozwiązaniu Związku i zmian Statutu obowiązuje kwalifikowana większość 2/3 głosów podjęta w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w zjeździe.
 7. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych delegatów przewodniczący Zjazdu zarządza tajne głosowanie.

§19

 1. Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:
  1. reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządowej , a także innych organizacji lub instytucji,
  2. koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur niższego szczebla ,
  3. uchwalanie preliminarza wydatków,
  4. powoływanie sekcji zawodowych, branżowych i innych oraz ustalanie ich regulaminów wewnętrznych,
  5. zawieranie umów zbiorowych,
  6. podejmowanie decyzji o strajku o zasięgu ponadregionalnym
  7. Wybór Prezydium Komisji Krajowej.
 2. Liczbę członków Prezydium określa Komisja Krajowa. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Komisji Krajowej .
 3. Prezydium czuwa nad wykonaniem uchwał Komisji Krajowej, kieruje pracami biura i dokonuje czynności prawnych.
 4. W skład Komisji Krajowej wchodzą:
  1. przewodniczący Komisji Krajowej,
  2. osoby wybrane przez Zjazd. Każdy Region ma z góry ustaloną liczbę miejsc w Komisji Krajowej. Liczbę tą określa uchwała Zjazdu proporcjonalnie do liczby członków Związku w Regionie.
   Głosuje się na listy cząstkowe.
 5. Przewodniczący Komisji Krajowej oraz Wiceprzewodniczący reprezentują Związek na zewnątrz.

§20

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje Komisję Krajową i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami statutu i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona do działań kontrolnych zgodnie z jej kompetencjami, wszelkich struktur Związku lub polecić taką kontrolę dowolnej Komisji Rewizyjnej Związku, po uzyskaniu akceptacji Komisji Krajowej.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna może powołać zespół mediacyjny do rozstrzygania konfliktów wewnątrz związkowych.
 4. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji związkowych na szczeblu krajowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu Delegata na Zjazd.
 5. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.

§21

Władzami regionów związku są:

 1. walne zebranie delegatów,
 2. zarząd regionu
 3. komisja rewizyjna.

§22

 1. Do kompetencji walnego zebrania delegatów należy:
  1. uchwalanie programu działalności regionalnej organizacji Związku,
  2. wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej regionalnej organizacji Związku,
  3. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Związku,
  4. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie zarządowi absolutorium.
 2. Sesję zwyczajną walnego zebrania delegatów zwołuje Zarząd Regionu co najmniej raz w roku.
 3. Na wniosek komisji rewizyjnej, komisji zakładowych reprezentujących co najmniej 1/5 członków organizacji regionalnej lub co najmniej 1/5 delegatów na walne zebranie delegatów, Zarządu Regionu zobowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Walnego Zebrania Delegatów w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Delegatów przez Zarząd Regionu w wyznaczonym terminie zwołuje go Regionalna Komisja Rewizyjna w ciągu miesiąca po upływie wyznaczonego terminu Zarządowi Regionu.
 4. Od każdej uchwały władz związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do wyższej instancji tego samego rodzaju w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.

§23

Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

 1. wybór członków prezydium zarządu, z wyjątkiem przewodniczącego,
 2. reprezentowanie organizacji regionalnej Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji,
 3. ustalanie wytycznych do bieżącej działalności organizacji regionalnej Związku,
 4. okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu,
 5. uchwalanie preliminarza wydatków organizacji regionalnej,
 6. podejmowanie na wniosek Prezydium Zarządu Regionu decyzji w sprawie strajku.
 7. Liczbę członków Zarządu Regionu i jego Prezydium ustala walne zebranie Delegatów Regionu.

§24

Do kompetencji Prezydium Zarządu Regionu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością regionalnej organizacji Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów i wytycznymi Zarządu.
 2. Dokonywanie czynności prawnych,
 3. Podejmowanie na wniosek organizacji zakładowych decyzji w sprawie strajku /§ 33/ oraz wystąpienie z wnioskiem do Zarządu o podjęcie strajku w innych przypadkach.

§25

 1. Regionalna Komisja Rewizyjna posiada uprawnienia zawarte w § 20
 2. Liczbę członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Delegatów.
 3. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu regionalnym.
 4. Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Zjazd.

§26

 1. Władzami organizacji zakładowej są:
  1. Zakładowe Zebranie Członków Związku jeżeli Związek zrzesz do 100 członków, a w przypadku gdy liczba członków wynosi ponad 100 członków zakładowe zebranie Delegatów. Obniżenie lub podwyższenie progu ilościowego odbywa się wyłącznie za zgodą Komisji Krajowej.
  2. Komisja Zakładowa,
  3. Zakładowa Komisja Rewizyjna.
 2. Do kompetencji i funkcjonowania organów zakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz organizacji regionalnych Związku zawarte w § 22-23 i 24, z tym, że:
  1. zakładowe zebranie członków (delegatów) powołuje organizacje wydziałowe oraz ustala wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej,
  2. do kompetencji Komisji Zakładowej należy również:
   1. współudział w wydawaniu Regulaminu Pracy,
   2. podejmowanie uchwał co do przeznaczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,
   3. opiniowanie w przedmiocie zatrudnienia, awansowania premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie, w jakim przewidują to przepisy prawa pracy,
   4. kontrola działalności swych członków działających w reprezentacji ogółu pracowników zakładu pracy i udzielanie im wiążących wytycznych.
 3. Zakładowa Komisja Rewizyjna posiada uprawnienia zawarte w § 20 z tym, że może kontrolować władze związku szczebla zakładowego i podległe jej struktury.

§27

Do władz Podregionów i Komisji Międzyzakładowych, ich kompetencji i funkcjonowania stosuje się odpowiednie postanowienia odnoszące się do organizacji zakładowych.

§28

 1. Kołem związkowym i jego pracami kieruje przewodniczący lub jego zastępcy wybrani przez ogólne zebranie członków koła.
 2. Przewodniczący koła pełni funkcje opiniodawcze w sprawach koła i jego członków.
 3. W mniejszych zakładach pracy /filiach, punktach/ przewodniczącym kół komisja zakładowa lub międzyzakładowa może zlecić załatwienie spraw określonych w § 26 ust. 2 pkt. 2 lit. c.