§29

Strukturami zawodowymi i branżowymi są:

 1. Sekretariat Krajowy,
 2. Sekcja Krajowa,
 3. Sekretariat Regionalny,
 4. Sekcja Regionalna

§30

 1. Działalność struktur branżowych i zawodowych finansuje Komisja Krajowa w oparciu o § 38 Statutu oraz Uchwałą Finansową Krajowego Zjazdu Delegatów
 2. Decyzję o powstaniu i rejestracji struktury branżowej lub zawodowej w regionie podejmuje Walne Zebranie Delegatów Regionu.
 3. Decyzję o powstaniu i rejestracji struktury branżowej lub zawodowej na szczeblu krajowym podejmuje Komisja Krajowa.
 4. Zasady powoływania i funkcjonowania struktur zawodowych, branżowych i innych określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te struktury i zatwierdzone przez Komisję Krajową.
 5. Władzami Sekretariatów Krajowego i Regionalnego są:
  1. Walne Zebranie Sekretariatu
  2. Zarząd Sekretariatu
  3. Komisja Rewizyjna Sekretariatu
 6. Władzami Sekcji Krajowej i Regionalnej są:
  1. Walne Zebranie Sekcji
  2. Zarząd Sekcji
  3. Komisja Rewizyjna Sekcji.
 7. Wszystkie władze struktur branżowych, zawodowych i innych pochodzą z wyboru zgodnie z § 9 Statutu.

§31

Sekcje zawodowe, branżowe i inne przygotowują lub opiniują projekty zbiorowych układów pracy oraz wykonują inne zadania dotyczące zawodów i branż, zlecone przez władze Związku, względnie uzgodnione z tymi władzami. Komisja Krajowa upoważnić może sekcje do zawierania w jej imieniu zbiorowych układów pracy.