§37

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe i inne aktywa.
 2. Fundusze Związku tworzone są z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, zapisów i dotacji,
  3. dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej za zgodą odpowiednich władz Związku działalności gospodarczej,
  4. dochodów z imprez kulturalnych, sportowych itp.
  5. wpłat członkowskich na fundusze celowe;

§38

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno-oświatowej Związku oraz jego działalność statutową.

§39

 1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są preliminarze wydatków obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
 2. Preliminarze wydatków uchwala się na okres roczny.
 3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§40

Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Komisji Krajowej oraz Wiceprzewodniczących. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz innych czynności prawnych uprawnione są dwie osoby z właściwych władz związku; Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

§41

 1. Związek Zawodowy ONZZ Solidarność’80, Regiony, Podregiony oraz Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe posiadają osobowość prawną.
 2. Do reprezentowania Regionów, Podregionów, Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 40 Statutu.
 3. Przewodniczący jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną są kierownikami zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.
 4. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.