§42

  1. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego interpretacji decyzje podejmuje Komisja Krajowa.
  2. Interpretację Statutu dokonaną przez Komisję Krajową ocenia – na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej – Krajowy Zjazd Delegatów.

§43

Akta zawierające decyzje majątkowe, orzeczenia lub opinie organów Związku należy przechowywać co najmniej pięć lat.

§44

  1. Po uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów o likwidacji związku , Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku ONZZ Solidarność’80.
  2. Likwidację jednostki organizacyjnej Związku stwierdza Władza Związku dokonująca rejestracji poprzez wykreślenie z rejestru struktur.

§45

Niniejszy Statut przyjęto uchwałą członków założycieli ONZZ Solidarność’80 w dniu 27.10.2006 roku w Stargardzie Szczecińskim.